streda 19. júna 2013

Exaktný dôkaz rozpadu finančného systému (12).

Aplikácia Exaktného dôkazu etc. na friedmanovský monetaristický model.

    Friedmanovský monetaristický model(FMM) môžeme považovať za štandardný monetaristický model. Jeho podstatou je inflácia v nie presne definovanom súlade s rastom produkcie a s určitou medznou a nie vysokou hodnotou, obvykle nižšou ako rast produkcie. Ďalším rozdielom oproti SMM je, že nepočíta s frakčnými rezervami bánk.


   Zadefinujme si FMM s obdobnými podmienkami ako základný SMM, v ktorom bude objektívny rast  produkcie(ORP) približne 3% ročne. Ďalej si zadefinujme, že centrálne banky budú riadiť infláciu vo výške približne 3% ročne, čo je v súlade s Friedmanovou predstavou. Takáto inflácia by prakticky vyrovnávala deflačný efekt ORP. Vzhľadom na obdobu definičných podmienok so základným SMM, bude IRP nulový. (Pre zaujímavosť si predstavme, že by ORP bol 15% ročne a inflácia 3% ročne. Aký zmysel by mala potom takáto inflácia ???)  Tým sa tento FMM stáva dôsledným friedmanovským monetaristickým modelom(FMM).


   Výsledkom teda je, že rast produkcie bude pozostávať len z objektívneho ( 3% ročne), cenová hladina bude nemenná, ale inflácia sa zmení z nuly na každoročný rast  3%. Už teraz vidíme, že tento model je prakticky totožný so základným SMM bez bázickej inflácie. Preto aj jeho vývoj bude veľmi podobný vývoju základného SMM.


   Zovšeobecnené matematické vyjadrenie bude :

                                                           M   =   (G)expY

Kde
M      je koeficiant rastu peňažnej zásoby
G      je koeficient  rastu produkcie (rastovej inflácie)
Y      je vyhodnocovaný rok


   Grafické znázornenie popísanej situácie v FMM je nasledovné :


Kde G je koeficient rastu produkcie(a rastovej inflácie), D je koeficient rastu dlhu a P je koeficient  rastu cien.


   Zobrazením neskoršieho štádia znázorneného vývoja  je jasne zreteľná  zhubnosť  tohoto procesu :   Ak pripočítame k dlhu aj defláciu úrokovej miery vo výške 10% ročne, bude to znamenať, že v určitom okamihu rast dlhu a teda aj rast inflácie prevýši rast produkcie a celý vývoj sa stane ešte ničivejší:  Tak ako pri základnom SMM, aj  FMM sa dostane do štádia veľmi rýchleho rastu inflácie, ktorá začne spomaľovať  rast produkcie a nakoniec ho zastaví. V takom prípade by sa mala  znižovať a nakoniec zastaviť aj inflácia v súlade s prvotnými Friedmanovými predstavami. Čiže : Nulový rast produkcie  =  nulový rast inflácie. Zotrvanie pri inflácii, alebo jej zvýšenie ruší definičné podmienky FMM a vytvára podmienky, za ktorých je definovaný rozšírený SMM,v ktorom  inflácia nie je v korelácii so spoločnou hodnotou  rastu cien a rastu produkcie.  Obidva modely sa teda nakoniec zákonite stretnú !


   Nulový  rast produkcie v pokročilom štádiu FMM a SMM môžeme chápať aj tak, že objektívny rast produkcie(ORP) je záporný a inflačný rast produkcie(IRP) ho dopĺňa do nuly. Inými slovami, užitočné a efektívne hodnoty nepribúdajú, ale ubúdajú. Zastavenie inflácie v tejto situácii by znamenalo  zastavenie IRP a teda hospodársky prepad.


1.dôsledok :


   FMM sa vyvíja k expanznému rozpadu, alebo  ku  zmene na SMM a následnému rozpadu !!!

2.dôsledok :


   Transformácia FMM na SMM preukazuje, že frakčné rezervy nemajú principiálny vplyv na tento vývoj  a nie su príčinou rozpadu SMM, ale len nástrojom  pravej príčiny rozpadu a tou je inflácia samotná !!!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára