pondelok 17. júna 2013

Exaktný dôkaz rozpadu finančného systému (14).

Aplikácia Exaktného dôkazu etc. na absolútny monetárny model.

    Absolútnym monetárnym modelom(AMM) budeme rozumieť taký model, kde peniaze budú predstavovať pevný etalón. Konštantu podobnú rýchlosti svetla vo vesmírnom vákuu. Všetko sa bude podriaďovať tejto konštante. Nazvime ju absolútny štandard. Keďže by išlo o ľudský výtvor a bol by teda zneužiteľný, ďalšou podmienkou by musel byť absolútny priamy dohľad celej verejnosti nad týmto štandardom. Absolútny štandard by nepodliehal inflácii a deflácii. Ďalej si v AMM zadefinujme, že vzťahy medzi peňažnou bázou a zásobou budú nemenné. Dôsledok na rast produkcie sa nebudeme snažiť určovať exaktne. Rast produkcie budeme považovať za empirickú, emergentnú, teda tvorivú funkciu.


    Pri absolútnom štandarde by platilo, že hodnota absolútneho štandardu je vždy rovná hodnote celkového produktu a jeho zmene. Teda :


                                                       A = P . {Q + (d)Q}


Kde
A        je koeficient absolútneho štandardu,
P        je koeficient cien,
Q        je koeficient existujúceho produktu(majetku),
(d)Q   je koeficient prírastku produktu(rastu produkcie).


   Pre P potom platí :


                                                        P = A : {Q + (d)Q}  


Pri raste produkcie 6% ročne a koeficientoch  A=1 a Q=1, by teda platilo :


                                                         P = 1 : 1,06expY


 Znamená to teda pokles cien a ten graficky znázorníme :Dôsledky pre rast produkcie :
   Rast produkcie ako tvorivú funkciu môžeme exaktne ovplyvniť iba na základe exaktných funkcií. HMM a FMM majú exaktne stanovené pravidlá a preto účinkujú exaktnou funkciou. Jej exaktným dôsledkom je vznik , vývoj a zánik inflačného rastu produkcie. Jeho uvedomeným, či neuvedomeným riadením môžeme ovplyvňovať rast  inflačnej produkcie a pokles objektívneho rastu produkcie.


   V AMM máme exaktne stanovenú len konštantu, teda konštantnú funkciu. Tým nevieme rast produkcie exaktne riadiť, ale ho len ovplyvniť  vytvorením bariéry pred fiktívnymi hodnotami. Historické skúsenosti sú empíriou, ktorá nateraz presviedča, že stanovenie takejto, hoci pohyblivej bariéry,  hospodársky rast podporuje, krátkodobo nezabráni jeho premenlivosti, ale dlhodobo zvyšuje jeho spoľahlivosť. V AMM nadobúda produkcia postavenie prvotnosti pred spotrebou, čím sa zvyšuje motivácia pre efektívnejšiu produkciu a tým aj zvyšovanie spotreby.


Dôsledky pre výrobcov :


   Klesajúce výstupné ceny vytvárajú silný tlak na efektívnosť. Bankroty sú tak bežnou záležitosťou, čím sa predchádza prepuknutiu kríz z monetárnych dôvodov, ktoré boli historicky najväčšie a v novoveku najčastejšie.


Dôsledky pre zamestnancov :


   Potreba dôsledného sledovania efektívnosti výroby vytvára tlak na znižovanie miezd. Je to ale vyvažované deflačným efektom v dôsledku rastu produktivity a väzba na absolútny štandard.


Dôsledky pre sporiteľov.


   Hodnota úspor bude neustále narastať a to aj v prípade, že nebudú poskytnuté na úverové využitie.


Dôsledky sociálne a politické :


   Tieto oblasti sú tvorivé rovnako ako výroba. To je hlavné, čo ich spája aj rozdeľuje. Nemali by sa riadiť  procesom výroby. Ich základom je kultúra. Každá tvorivá činnosť  si vytvára svoju kultúru  (pracovnú,politickú, ekonomickú, sociálnu, zábavnú atď.) a vzájomne sa ovplyvňujú.


Dôsledky pre hospodárske vyhodnocovanie :


   Pri AMM by bolo nutné použiť iné ukazovatele hospodárskeho rastu, ako sme zvyknutí doteraz. Dnes zbožňovaný aj zatracovaný HDP by bol nominálne buď konštantný, alebo by rástol na základe vynúteného zrýchlenia obehu peňazí.  


   Takáto aplikácia je len základným ideovým návrhom pre možnosti vzdialenej budúcnosti, preto nemá teraz význam hlbšie sa jej venovať.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára