pondelok 24. júna 2013

Exaktný dôkaz rozpadu finančného systému (8).

Aplikácia Exaktného dôkazu etc. na vývoj kapitálu v SMM.

    Inflácia predstavuje vstup  inflačného kapitálu do peňažného a ekonomického systému. Je to fiktívny kapitál a vstupuje do systému ako bezhodnotová veličina.  Hodnotu získa odčerpaním hodnoty z objektívneho kapitálu(reálneho)  a pri pokračovaní inflácie aj od fiktívneho kapitálu, ktorý je už v obehu. Prírastok celkovej hodnoty fiktívneho kapitálu je pri tomto procese vyšší ako odčerpaná hodnota z pôvodného fiktívneho kapitálu. Fiktívny kapitál sa preto neustále zväčšuje, ale podiel reálneho zákonite zmenšuje.


   Predstavme si, že ORP je 3% , IRP je tiež 3% a bázická inflácia je tiež 3%. Rastová samozrejme 6%. Objektívny kapitál označme OK. Pomer OK(Y) a FM(Y) nám vyjadruje podiel objektívneho kapitálu v modeli a jeho časový vývoj(úbytok).  Ak počiatočnú hodnotu fyzického kapitálu  označíme  PK, potom objektívny kapitál v kvázi roku Y bude daný rovnicou :


                                                 OK(Y)   =   IM + PK . 1,03expY


Stav peňažnej bázy v roku Y bude daný už  nám známym vzťahom :


                                                FM(Y)   =   IM . (1,03 . 1,06)expY


Pre zjednodušenie budeme považovať  PK  =  IM (pri  V=1). Potom :


                     (d)OK   =   OK(Y) : FM(Y)   =   (1 + 1,03expY)  :  (1,03 . 1,06)expY


kde (d)OK je zmena(úbytok) reálneho kapitálu.


Alikvotne potom bude platiť :

                                                    (d)FM   =   1   -   (d)OK


kde (d)FM je zmena (prírastok) fiktívneho kapitálu.

   V grafickom percentuálnom znázornení sú pomerný úbytok reálneho kapitálu a pomerný prírastok fiktívneho kapitálu nasledovné :   Z grafu dobre vidíme, že najäčší pomerný úbytok reálneho kapitálu je práve na začiatku procesu inflácie. Alikvotne prírastok fiktívneho kapitálu je tiež najväčší na začiatku napriek tomu, že odoberá hodnotu už fungujúcemu fiktívnemu kapitálu. Z toho je zrejmé, že fiktívny kapitál napriek svojmu nominálnemu rastu nemá prakticky žiadnu reálnu hodnotu !!


   Na základe uvedeného, ako aj na základe dôkazových a dôsledkových viet z predchádzajúcich aplikácií  môžeme pre vývoj objektívneho(reálneho) kapitálu v základnom SMM vyvodiť nasledovnú dôkazovú a dôsledkové vety :

Dôkazová veta :
   Pomerný úbytok objektívneho(reálneho) kapitálu  v základnom SMM  je funkciou  exponenciálneho zaostávania jeho rastu za rastom inflačného(fiktívneho) kapitálu a jeho pomerného prírastku.

Dôsledkové vety :
   1.Inflačný(fiktívny) kapitál v základnom SMM rastie rýchlejšie ako objektívny(reálny) kapitál  a jeho neefektívnosť  je zdrojom jeho budúceho úpadku, ako aj úpadku objektívneho(reálneho) kapitálu !!!


   2.Zdrojom tvorby a rastu reálneho, teda efektívneho kapitálu  je len a len reálny kapitál !!!


   3.Keďže fiktívny kapitál tvorí fiktívne hodnoty a nepodieľa sa na tvorbe reálneho kapitálu, vytvára si tým de facto vlastnú, fiktívnu ekonomiku !!!

Poznámka : Základnú neefektívnosť inflačného kapitálu sme preukázali už v exaktno-empirickom dôkaze.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára