utorok 18. júna 2013

Exaktný dôkaz rozpadu finančného systému (13).

Aplikácia Exaktného dôkazu etc. na inflačný komoditný monetárny model.

   V závere dokazovania rozpadu monetaristických modelov sme došli k poznaniu, že pravým dôvodom ich rozpadu je inflácia samotná. Z toho vyplýva otázka, či má inflácia negatívne účinky v každom monetárnom modeli. Preukážeme, že je tomu tak aj v komoditnom  monetárnom modeli (KMM), teda modeli založenom na komoditných peniazoch.
   Aby sme vystihli podstatu, je potrebné si zadefinovať inflačný KMM. Inflácia v tomto modeli bude vyššia ako rast produkcie a bude spontánna. Za peniaze budeme považovať zlato. Ostatné podmienky budú rovnaké ako v SMM a FMM. Zlato bude pribúdať objemom 9% ročne. Formou uvádzania nových peňazí do obehu bude nákup statkov a služieb  osobou absolutistického panovníka, u ktorého sa nové peniaze predtým sústreďujú. Ďalej si určime, že panovník  neposkytuje úvery a pôžičky, a že celkový rast produkcie (IRP+ORP) bude 3% ročne. Takýto KMM budeme považovať za vysoko-inflačný.
   Panovník si prísunom zlata každoročne zväčšuje svoje bohatstvo o 9%. Od neho prúdi zlato do celého hospodárstva. Keďže je inflácia zlata o 6% vyššia ako rast produkcie, inflačný rast cien bude 6% ročne.
   Zlato na rozdiel od fiduciárnych fiat peňazí je plnohodnotným peniazom. To ale neznamená, že by jeho expanzia mala mať iné trhové prejavy. Rozdiel medzi ich pôsobením na trhu je ten, že po splnení peňažnej úlohy existuje zlato naďalej so svojou trhovou  hodnotou, pokým fiat peniaze zanikajú úplne. Ich hodnota(nominálna) zaniká spolu s nimi. Druhým rozdielom je, že fiduciárne peniaze možno uviesť do obehu len na základe dlhu. Komoditné ako každý tovar - bez dlhu. V obehu neskôr ale môžu, za určitých podmienok, systematicky aj nesystematicky vytvárať dlh. Tretím rozdielom je to, že hyperinflácia u komoditných peňazí je prakticky vylúčená, to znamená, že systém môže skolabovať len platobnou neschopnosťou.
   Z uvedeného vyplýva, že proces peňažnej expanzie zlata je modelovo totožný s expanziou fiat peňazí a preto si ho môžeme modelovať rovnicou Exaktného dôkazu etc. Funkcia bude teda nasledovná :

                                                        FM  =  IM  .  1,09expY
Kde
FM      je koeficient konečného stavu peňažnej zásoby
IM       je koeficient počiatočného stavu peňažnej zásoby
Y        je vyhodnocovaný rok

   Grafické znázornenie :   Inflačný KMM má teda spoločné so základným SMM infláciu, ktorá má charakter bázickej inflácie(BI). Na rozdiel od neho ale nemá ideologicky stanovenú nutnosť vyrovnávať deflačný efekt rastu produkcie. Nemá teda rastovú infláciu(GI).
   Inflačný KMM môžeme považovať za permutačný model  friedmanovského modelu (FMM). Jeho základnou vlastnosťou je rozširovanie peňažnej zásoby a preto v prípade vysoko-inflačného modelu musí samozrejme vývojom prerásť do stavu podobného rozšírenému SMM a rozpadnúť sa. Na rozdiel od SMM ale len za určitých podmienok – vysokej inflácie. Jeho zovšeobecnené matematické vyjadrenie bude :

                                                           M   =   (I)expY

Kde
M      je koeficient rastu peňažnej zásoby
I        je koeficient inflácie (zlata)
Y      je vyhodnocovaný rok

   Zaujímavým prejavom vo vysoko-inflačnom KMM bude, že peniaze prúdiace od panovníka do celej ekonomiky vyvolajú rastúcu ponuku peňazí. Je zákonité, že ponuka vyvolá rast pôžičiek a úverov. Teda rast dlhov. Takže napriek tomu, že panovník nezaťažil ekonomiku dlhmi, dlhová záťaž vyplynula z podstaty ekonomických zákonitostí ponuky a tým sa spustil neefektívny mechanizmus úverovej ponuky a brzdiaci mechanizmus úverovej obsluhy.
   Pre nás je teda dôležité, že sa spustia mechanizmy tvorby neefektívnosti a deštrukcie systému, charakteristické pre inflačný rast produkcie. Vysoká inflácia v KMM vedie teda ako aj v iných modeloch k spusteniu mechanizmov, ktoré poškodzujú ekonomiku stále viac a viac. Mechanizmy znižovania hosp.rastu v inflačnom KMM sú prakticky podobné, alebo totožné s mechanizmami popísanými v SMM. Exponenciálne zosiľňovanie týchto mechanizmov musí viesť nakoniec zákonite ku  kolapsu ekonomiky, rovnako ako aj v SMM a FMM.

1.dôsledok :
   V prípade vysoko-inflačného KMM dochádza k rastu peňažnej ponuky a na základe toho k rastu dlhu a inflačnému rastu produkcie so všetkými dôsledkami.

  Ak by inflácia zlata bola výrazne nižšia ako rast produkcie, inflačný rast cien (IRC) by bol nižší ako deflačný efekt rastu produkcie a ceny by klesali. Takýto KMM budeme považovať za nízko-inflačný. Boli ním všetky komoditné peňažné systémy, v ktorých sa dodržoval zlatý štandard. Tieto systémy mali tendenciu k stabilite. Ich zánik bol vždy dôsledkom egoizmu  moci, na základe ktorého sa zlatý štandard porušil. Rast produkcie v takomto modeli je deflačný a objektívny. Je postavený na zvyšovaní produkcie a produktivity. Ale aj na znižovaní cien.
   Napriek uvedenému, môže aj v takomto systéme vzniknúť dlh. Je to dlh nesystémový, teda dlh na základe porušenia pravidiel systému. Formou jeho tvorby sú frakčné rezervy. Skutočné frakčné rezervy. Dnešný svetový finančný systém nemá frakčné, ale  multiplikačné rezervy. Na trhu zákonite dochádza k sporadickým trhovým nerovováham a v takejto situácii predstavujú frakčné rezervy riziko platobnej neschopnosti a kolapsu aj v nízko-inflačnom KMM.

2.dôsledok :
   V prípade nízko-inflačného KMM dochádza k poklesu ponuky peňazí a na základe toho k prevahe objektívneho rastu produkcie, založenom na raste produktivity a efektivity a nedochádza k systematickej tvorbe dlhu.


Záver :
   Každá peňažná inflácia, ktorá prevyšuje rast produkcie, bez ohľadu na jej formu a na formu peňazí, spúšťa systematický rast dlhu a inflačný rast produkcie a tým objektívne aj subjektívne  mechanizmy autodeštrukcie inflačného finančného systému.

   Inflačný KMM nám opäť dokazuje, že dôvodom monetárnych kríz nie sú výlučne fiduciárne peniaze, ale inflácia samotná. Fiduciárne peniaze sú len formou inflácie. Inflácia je zdrojom častých a hlbokých kríz po počiatočných falošných prosperitách. Mala by byť vnímaná ako škodlivý jav a u fiduciárnych peňazí by mala byť postavená mimo zákon. V prípade komoditných peňazí by bolo nutné politické riešenie.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára